Animal 1
Ashita no Joe
Astro Boy (1963)
Frosty the Snowman
Goku no Daiboken
Kimba the White Lion