Casshan: Robot Hunter
Kamui the Ninja
Mahou Tsukai Sally (1989)
Robot Detective
Speed Racer
Tenchi Muyo!